Πληροφορίες & Όροι συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Στα βραβεία µπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα όλες οι εταιρείες που διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες αφορούν στα κατοικίδια και τα τελευταία 2 χρόνια έχουν να επιδείξουν καινοτοµία στις πρακτικές και τη λειτουργία τους. Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωµα να υποβάλλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αξιολογούνται συγκριτικά σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση που μια κατηγορία έχει μια υποψηφιότητα, αυτή ενοποιείται με άλλη συναφή, κατά την κρίση της επιτροπής.

H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγµατοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε µια υποψηφιότητα. Οι συµµετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα, µετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενηµερώσει τους συµµετέχοντες για τα αποτελέσµατα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συµµετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συµµετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αµφισβητούνται. Οι συµµετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η Υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µε τη συµπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συµµετοχής στο site. Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα της εταιρείας σας, θα πρέπει µέχρι τις 26.02.2021:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
 • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασµούς που θα σας υποδείξουµε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e email: [email protected]
 • Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τον διοργανωτή.

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε υποχρεωτικά τα παρακάτω ζητούμενα:

  1. Τίτλος υποψηφιότητας:

  Συµπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας µε πεζοκεφαλαία γράµµατα, όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί.

  Ειδικά ζητούμενα – υποχρεωτικά

  Για τους πυλώνες 1, 2 και 3. Προϊόντα
  Όνοµα προϊόντος (Brand Name)
  Συµπεριλάβετε το όνοµα του προϊόντος όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί. Για τον πυλώνα 4. Υπηρεσίες
  Όνοµα υπηρεσίας (Service Name)
  Συµπεριλάβετε το όνοµα της υπηρεσίας όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί.

  Γενικά ζητούμενα – υποχρεωτικά

  2. Συμμετέχουσα εταιρεία

  Συµπληρώστε την επωνυµία της συµµετέχουσας εταιρείας µε πεζοκεφαλαία γράµµατα, όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»). Σηµ.: Οι συµµετέχουσες εταιρείες µπορεί να είναι περισσότερες από µία.

  3. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις).

  Περιγράψτε τo προϊόν/ υπηρεσία που υποβάλλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και αναφέροντας την καινοτοµία, τα οφέλη και τα αποτελέσµατα που είχε, σύµφωνα µε την κατηγορία που συµµετέχει, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στην συγκεκριµένη κατηγορία. Χρησιµοποιείστε απλό κείµενο (plain text).

  4. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

  Εφόσον υπάρχουν, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δηµοσιοποίησή τους παρά µόνο σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

  5. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις).

  Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας µε µεστό χαρακτήρα. Συµπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκµηρίωσης, τα οφέλη και συµπεράσµατα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείµενα εµπορικού – διαφηµιστικού χαρακτήρα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να µην δηµοσιεύσει κείµενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν µαζί µε την υποψηφιότητα ή δεν συνάδουν µε τα παραπάνω.

  Γενικά ζητούμενα – προαιρετικά

  6. Links (προαιρετικά)

  Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας

  7. Gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

  Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

  8. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, µέχρι 10MB το αρχείο)

  Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

  9. Case Study Video (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia or Facebook Video)

  Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (π.χ. https:// www.youtube.com/watch?v=12345678 ή https://vimeo. com/12345678)

Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων

Οι Διοργανωτές προβαίνουν σε διαχωρισµό των κριτών σε οµάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγµατοποιούν σε βάθος µελέτη και αξιολόγησή τους.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:
 • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία στην οποία εργάζονται
 • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συµµετέχουν στον ίδιο όµιλο εταιρειών µε αυτές

Τα µέλη των Επιτροπών µπορούν επίσης να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθµολόγηση κάποιας άλλης υποψηφιότητας, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρµα αξιολόγησης.

Από τη βαθµολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Kριτική Eπιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά κριτήρια που ακολουθούν:

Ενότητες: 1.1, 2.1, 3.1

 • Συστατικά
 • Διατροφική Αξία
 • Διαδικασία παραγωγής
 • Ασφάλεια Προϊόντων
 • Καινοτομία (Έρευνες-Πιστοποιήσεις)
 • Συσκευασία
 • Σχέση Τιμής Ποιότητας

Ενότητες: 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3.2., 3.3., 3.4. 3.5.

 • Ποιότητα
 • Ασφάλεια
 • Λειτουργικότητα
 • Καινοτομία
 • Σχεδιασμός
 • Ανθεκτικότητα
 • Ευρηματικότητα

Ενότητες: 1.6., 2.6., 3.6.

 • Ασφάλεια
 • Αποτελεσματικότητα
 • Καινοτομία
 • Σχέση Τιμής Ποιότητας

Ενότητες: 4.1

 • Σχεδιασμός website/Ευκολία πλοήγησης
 • Διαθεσιμότητα – Χρόνος Αναμονής
 • Ικανοποίηση του πελάτη – Απόδοση
 • Social media
 • Καινοτομία
 • Εύρος και βάθος κατηγοριών προϊόντων
 • Προσφορές
 • Αξιοπιστία
 • Βαθμός ασφάλειας στις αγορές

Ενότητα: 4.2.

 • Ποιότητα
 • Καινοτομία
 • Διαθεσιμότητα – Χρόνος Αναμονής
 • Ικανοποίηση του πελάτη – Απόδοση
 • Ευελιξία στους τρόπους πληρωμής
 • Εύρος και βάθος κατηγοριών προϊόντων
 • Επίπεδο υπηρεσιών
 • Ανθρώπινο Δυναμικό, Κατάρτιση και Ικανότητα

Ενότητα: 4.3.

 • Εξοπλισμός – Τεχνολογική καινοτομία
 • Καινοτομία θεραπειών
 • Αποτελεσματικότητα θεραπειών
 • Πρόσβαση και τοποθεσία
 • Φιλοζωική δράση
 • Ποιότητα υπηρεσιών και διαδικασιών/ Χρόνος Αναμονής/ Ασφάλεια
 • Ανθρώπινο δυναμικό, κατάρτιση και ικανότητα
 • 24ωρη εξυπηρέτηση
 • Ασθενοφόρο όχημα
 • Design χώρου

Ενότητα: 4.4.

 • Διαδικασία Ασφάλισης
 • Αξιοπιστία
 • Καινοτομία
 • Παροχές

Ενότητα: 4.5.

 • Ασφάλεια
 • Αξιοπιστία
 • Καινοτομία
 • Ανθρώπινο Δυναμικό, Κατάρτιση και Ικανότητα
 • Σχέση Τιμής Ποιότητας

Ενότητα: 4.6.

 • Ασφάλεια
 • Αξιοπιστία
 • Καινοτομία
 • Παροχές

Κόστος Υποψηφιότητας

 • Κόστος Υποψηφιότητας: 300€ + 24% Φ.Π.Α.
 • Από 5 υποψηφιότητες και πάνω: 250€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.
 • Από 10 υποψηφιότητες και πάνω: 210€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.
 • Από 21 υποψηφιότητες και πάνω: 180€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας της είναι µη επιστρέψιµο.

Χορηγός Επικοινωνίας

Διοργάνωση